Vadovo metinės veiklos užduotys

Vadovo užduotys 2023 m. 
 

2023 metų užduotys

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. Užtikrinti, kad įstaigos gyventojams  profilaktiškai būtų tikrinama dantų ir burnos ertmės būklė, siekiant išvengti situacijų, kai dantų neturintiems asmenims dantų protezavimas nebebūtų galimas dėl negrįžtamų žandikaulio pakitimų ir pagal poreikį būtų užtikrintas įstaigų gyventojų dantų protezavimo organizavimas.

2.1.2. Inicijuotos bei įgyvendintos priemonės bendruomeninėms paslaugoms gauti

2.1.3. Inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti

2.1.1.1. įstaigos gyventojų, kuriems profilaktiškai patikrinti dantų ir burnos ertmės būklė, skaičius –  120

2.1.1.2. remiantis gydytojų-odontologų rekomendacijomis įstaigos gyventojų, (išreiškusių sutikimą ir turinčių finansinių išteklių) kuriems organizuotas dantų protezavimas, skaičius –3.

2.1.1.3. papildyta įstaigos tvarka dėl profilaktinio gyventojų sveikatos patikrinimo, įtraukiant gyventojų profilaktinio dantų ir burnos ertmės patikras bei dantų protezavimo organizavimą ir sukurtas algoritmas darbuotojams, užtikrinant tvarkos nuostatų tinkamą įgyvendinimą.

2.1.2.1. globos įstaigoje gyvenančių asmenų, pasirengusių gauti bendruomenines ar specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugas, atsižvelgiant į „Rekomendacijas dėl žmonių su negalia apgyvendinimo bendruomenėje“, skaičius – 85 asmenys.

2.1.3.1. atliktas  6 įsigytų gyvenamųjų namų remontas,  juos pritaikant asmenims su negalia, įsigyti reikalingi baldai ir įranga;

2.1.3.2. suremontuotas  specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio A.Juozapavičiaus pr. 34, III aukštas, pritaikant patalpas pagal paslaugų gavėjų  poreikius, įsigyti reikalingi baldai bei įranga.

2.2. Gerinti

darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. Numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti

 

2.2.1.1. darbuotojų, kuriems organizuoti praktiniai mokymai deeskalacijos tema, siekiant išmokti deeskalacijos technikų ir būdų, kaip mažinti fizinį suvaržymo taikymą įstaigose, kaip transformuoti paslaugas kad jos atlieptų žmogaus su negalia teisių principus, skaičius – 20

2.2.1.2. įstaigos administracijos ir tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų, kuriems organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai (atsižvelgiant į pareigybės aprašymuose nurodytas funkcijas bei poreikius) skaičius – 5

2.3. Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas 2.3.1. Stiprinti įstaigos vadovo kompetencijas ir pritaikyti jas įstaigos veikloje

2.3.2. Užtikrinti personalo valdymo veiklos veiksmingumą, įvertinant patvirtintų pareigybių skaičiaus poreikio pagrįstumą socialinės globos įstaigos funkcijoms atlikti

 

2.3.1.1. įdiegtas ir taikytas naujas vadybos metodas (pvz. „Asaichi“, KPI, Kaizen ir kt.)

2.3.2.1. atlikta ir pateikta analizė (įvertinant tiesiogiai ir netiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų pareigybių santykį, tiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų pareigybių skaičių pagal darbo laiko sąnaudų normatyvus,  pareigybių apimtis ir jų būtinumą numatytoms įstaigos funkcijoms vykdyti ir pan.) ir įgyvendinti 2 veiksmai netiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų etatų optimizavimui.